Staf & Pengajar

STRUKTUR KEPENGURUSAN DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH

Kepala Yayasan (Mudir Muassasah) : Gigin Sugiwa, S.Th.I

Kepala DTA : Iwan Mulyadi, S.Pd

Pengajar :

  1. Rosmaya,
  2. Sofia Aeni,
  3. Abdul Rohman,
  4. Hanip Z M,
  5. Anisa N A,
  6. Sri Diah,
  7. Lupi,
  8. Fahmi R,